Nguyễn Thị Foto

Nguyễn Thị Foto

Là một chuyên gia về sáng tạo, Chia sẻ toàn bộ kiến thức về học thuật của photography, film, video, creativer